Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng