Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quả không vo mà tròn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quả không vo mà tròn