Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quả kiếp

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quả kiếp