Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quả táo lành không lìa cành rơi xuống

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quả táo lành không lìa cành rơi xuống