Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quá trình công nghệ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quá trình công nghệ