Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quan chẳng lành mắng giành không vững

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quan chẳng lành mắng giành không vững