Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quân lệnh như sơn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quân lệnh như sơn