Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quan nguyên du

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quan nguyên du