Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quần nước xáo, áo nước dưa

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quần nước xáo, áo nước dưa