Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quan tha ma bắt

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quan tha ma bắt