Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quan tiền nặng quan tiền chìm, bù nhìn nhẹ bù nhìn nổi

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quan tiền nặng quan tiền chìm, bù nhìn nhẹ bù nhìn nổi