Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quay như chong chóng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quay như chong chóng