Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quê cha đất tổ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quê cha đất tổ