Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quen nhà nạ, lạ nhà chồng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quen nhà nạ, lạ nhà chồng