Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quét nhà ngày Tết, đổ hết gia tài

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quét nhà ngày Tết, đổ hết gia tài