Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quốc công tiết chế

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quốc công tiết chế