Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quốc phá gia vong

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quốc phá gia vong