Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quốc thái dân an

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quốc thái dân an