Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quỏn quẻn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quỏn quẻn