Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quỳ gối uốn lưng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quỳ gối uốn lưng