Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quý hồ tinh bất quý hồ đa

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quý hồ tinh bất quý hồ đa