Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quỷ khốc thần sầu

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quỷ khốc thần sầu