Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quỹ tiết kiệm

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quỹ tiết kiệm