Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quyền cao lộc hậu

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quyền cao lộc hậu