Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quyển nang nhi khứ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quyển nang nhi khứ