Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quyền nghiêng trời lệch đất

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quyền nghiêng trời lệch đất