Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quyền thu quyền bổ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quyền thu quyền bổ