Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ra chạm vai, vào chạm mặt

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ra chạm vai, vào chạm mặt