Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ra chạm vào đụng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ra chạm vào đụng