Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ra-lăng-ti

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ra-lăng-ti