Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ra rả như cuốc kêu mùa hè

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ra rả như cuốc kêu mùa hè