Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ra tuồng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ra tuồng