Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rách như xơ mướp

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rách như xơ mướp