Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rắn đẹn đuôi gai

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rắn đẹn đuôi gai