Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rạng mai

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rạng mai