Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa