Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rau chọn lá, cá chọn vảy

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rau chọn lá, cá chọn vảy