Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rau muống tháng chín nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rau muống tháng chín nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn