Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ráy leo lá xẻ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ráy leo lá xẻ