Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rày ước mai ao

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rày ước mai ao