Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rẻ thì mua chơi, đắt thì nghỉ ngơi đồng tiền

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rẻ thì mua chơi, đắt thì nghỉ ngơi đồng tiền