Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rét tháng tư, nắng dư tháng tám

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rét tháng tư, nắng dư tháng tám