Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rét-xpếc-tê

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rét-xpếc-tê