Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ríu ra ríu rít

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ríu ra ríu rít