Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rổ rá cạp lại

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rổ rá cạp lại