Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rờ-ve

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rờ-ve