Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rồng vàng tắm nước ao tù

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rồng vàng tắm nước ao tù