Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: rùa khía nước dừa

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): rùa khía nước dừa