Việt sử kính  越史鏡

146. Thái Hà Diên Mậu quận công Hoàng Cao Khải trứ, Hậu học Trần Tán Bình phụng dịch, Hậu học Phạm Văn Thụ bình luận  泰河延, 後学陳贊平奉譯, 茂郡公, 後学范文樹奉評黄高啓著 : [Hà Nội]  [河内] , Duy Tân Kỷ Dậu đông tân thuyên [1909] 維新己酉冬新鎸 . 42 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Bản dịch Hán cuốn sử Việt sử kính 越史鏡 in bằng chữ La tinh của Hoàng Cao Khải 黄高啓: lịch sử Việt Nam từ thời Gia Long đặt quan hệ với Pháp qua Bá Đa Lộc, cho đến khi Pháp chiếm toàn cõi Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Chiêm Thành và Chân Lạp.

Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.01)  越史要: 越南史要

147. Thái Hà Diên Mậu quận công Hoàng Cao Khải trứ  泰河延茂郡公黄高啓著 , Duy Tân Giáp Dần đông tân thuyên [1914] 維新甲寅冬新鎸 . 54 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : Lược sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Hậu Lê, được chia làm 3 quyển: Q.1: từ Hồng Bàng 鴻龎 đến Lê Đại Hành 黎大行; q.2: từ Lí Thái Tổ 李太祖 đến Tiền Lê 前黎; q.3: từ “Nam Bắc phân tranh” đến Hậu Lê 後黎. Mỗi triều vua: quan chế, binh chế, thuế khóa. Từ Lí Thái Tổ đến nhà Mạc, có sự nghiệp của các công thần, danh nho sử gia, danh y. Mục văn hoá đời Trần, có nói tới việc xuất hiện chữ Nôm.

Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.02)  越史要: 越南史要

148. Thái Hà Diên Mậu quận công Hoàng Cao Khải trứ  泰河延茂郡公黄高啓著 , Duy Tân Giáp Dần đông tân thuyên [1914] 維新甲寅冬新鎸 . 71 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : Lược sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Hậu Lê, được chia làm 3 quyển: q.1: từ Hồng Bàng 鴻龎 đến Lê Đại Hành 黎大行; q.2: từ Lí Thái Tổ 李太祖 đến Tiền Lê 前黎; q.3: từ “Nam Bắc phân tranh” đến Hậu Lê 後黎. Mỗi triều vua: quan chế, binh chế, thuế khóa. Từ Lí Thái Tổ đến nhà Mạc, có sự nghiệp của các công thần, danh nho sử gia, danh y. Mục văn hoá đời Trần, có nói tới việc xuất hiện chữ Nôm.

Việt sử (q.02)  越史

149. Tập Hiền viện  集賢院 . 80 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Đầu sách đề Tập hiền viện [soạn] 集賢院[撰]. Tổng thuật và bình luận lịch sử Việt Nam đến hết triều Lê tổng cộng 31 tờ. Q.1 lược sử Việt Nam từ đời Hồng Bàng thị 鴻庞氏 đến hết triều Lý tức Lí Huệ Tôn 李惠尊; q.2 từ đầu Trần đến hết triều Trần; q.3 từ đầu đời Lê Thái Tổ 黎太祖 đến hết triều Lê.

Việt sử (q.03)  越史

150. Tập Hiền viện  集賢院 . 84 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Đầu sách đề Tập hiền viện [soạn] 集賢院[撰]. Tổng thuật và bình luận lịch sử Việt Nam đến hết triều Lê tổng cộng 31 tờ. Q.1 lược sử Việt Nam từ đời Hồng Bàng thị 鴻庞氏 đến hết triều Lý tức Lí Huệ Tôn 李惠尊; q.2 từ đầu Trần đến hết triều Trần; q.3 từ đầu đời Lê Thái Tổ 黎太祖 đến hết triều Lê.

Âm chất giải âm  陰隲解音

151. Trích giả Đức Xuyên Hoà Trai Đỗ Dư bái soạn, Hưu tẩu nguyên Hàn lâm trứ tác Vũ Vịnh Ninh Phủ tán bình, Ất Mùi khoa Nhị giáp tiến sĩ, nguyên Lễ lang Hoà Phủ Bạch bái thư  謫者德川和齋杜璵拜撰, 休叟原翰林著作武柡寧甫僣評, 乙未科二甲進士原禮郎和甫白拜書 . Thọ Xương huyện Ngọc Sơn từ tàng bản  壽昌縣玉山祠藏板 : [Hà Nội]  [河内] , Tự Đức Kỷ Mùi xuân thuyên khắc [1859] 嗣德己未春鐫刻 . 60 Images; 26 x 16 
Mô tả/description : Âm chất giải âm 陰隲解音 thực chất là sách Âm chất văn chú 陰隲文註 của Lê Quý Đôn 黎貴惇 tham khảo các sách khuyến thiện của Trung Quốc soạn và chú giải. Đỗ Dự 杜璵 dựa vào đó diễn dịch ra chữ Nôm theo thể song thất lục bát cho mọi người đọc dễ hiểu. Nội dung là những bài văn Nôm giáng bút của Văn Xương Đế Quân 文昌帝君 khuyên tránh điều ác, năng làm việc thiện và phổ biến rộng rãi trong giới Nho, Phật, Đạo…

Bản thiện kinh  本善經

152. 108 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : Sách được chia làm 3 phần chính: Phần 1: Bản thiện kinh 本善經; Phần 2: Thánh huấn kinh 聖訓經, Phần 3: Huấn lương thiện đàn 訓 良善坛. Bao gồm kinh giáng bút của các vị Thiên Vương, Tiên, Chúa, Thánh, Thần... Tổng cộng 230 bài thơ, ca, ngâm, phú, văn... bằng chữ Nôm khuyên tu thân, lập chí, tỉnh mê, sửa lỗi, nhẫn nại…

Bích Ung canh ca hội tập (q.thủ)  辟雍賡歌會集

153. 29 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : Sách hiện còn lại một bài tựa Ngự chế đề năm Tự Đức 嗣德 thứ 7 (1854). Hai bài dụ do Vũ Duy Ninh 武維寧, Trần Mẫn 陳敏, Nguyễn Tư Giản 阮思僩 phụng đề tháng giêng và tháng 2 năm Tự Đức 嗣德 thứ 7 (1854); một bài biểu và phần mục lục quyển thượng 40 bài thơ ngự chế, quyển hạ gồm nhiều bài thơ của nhiều văn nhân đương thời, tất tiếc nội dung chính hiện đã bị mất.

Ca Trù thể cách  歌籌体格

154. 36 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : Sách ghi chép các điệu hát Ca trù như: Phú cách 賦格, Vang hãm cách 荣陷格, Ngâm vọng cung nam 吟望宫南, Cung bắc vọng 北北望, Thư cách 書格, Ngâm phú 吟賦,… Tiếp đến là các khúc hát mới như: Tì bà hành 琵琶行, Tì bà hành diễn âm 琵琶行演音, Lí ca lưu thuỷ khúc 裡歌流水曲 (hai bài), Tứ đại cảnh khúc 四大景曲 (hai bài), Nam thương khúc 南傷曲 (hai bài), Kim tiên khúc 金箋曲.

Chu Dịch loại biên  周易類編

155. Kt   : Kntb   , Kn []  . 44 Images; 29 x 17 
Mô tả/description : “Sách tập hợp thuyết giải của kinh Dịch xếp theo các chủ đề, không rõ do ai soạn chép. Không ghi người soạn chép. Nhưng xem biết đây là một bản sách học Dịch.
Đầu sách có bài Tựa, dùng cách trích đoạn nguyên văn để tổng quát ý nghĩa của kinh Dịch. Tiếp sau là các mục: Thiên địa, Thiên văn, Địa lý, Thời vận, Tán hoá, Quân đạo, Quân thần, Thần đạo… Đại thể theo chủ đề các mục nêu trên, nhưng trong sách thấy chép liền một mạch không thấy tiêu mục đâu, phần nhiều trích nguyên các câu trong kinh Dịch để lý giải. Như mở đầu nói: Đạo hằng cửu hi bất dĩ (Thoán, tượng quẻ Hằng), Nguyên giả thiện trưởng (Kiền, Văn ngôn) đại tai.”

Cảm ngộ ngâm  感悟吟

156. Cao Bá Nhạ tiên sinh  高伯迓先生 . 21 Images; 29 x 14 
Mô tả/description : “Cao Bá Nhạ, người làng Phú Thị huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông là con Cao Bá Đạt, gọi Cao Bá Quát bằng chú. Nhà họ Cao nối đời khoa hoạn, anh em sinh đôi Bá Đạt - Bá Quát đều đậu Cử nhân. Cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương nổ ra rồi thất bại (1855), Cao Bá Quát thuộc hàng thủ lĩnh bị xử trảm (có thuyết nói tử trận). Cao Bá Đạt làm tri huyện Nông Cống, bị bắt, tự sát trên đường đi. Gia tộc họ Cao bị tru di tam tộc, chỉ một mình Cao Bá Nhạ trốn thoát vào vùng rừng núi huyện Mỹ Lương (Hà Tây). Lẩn tránh được 8 năm thì có kẻ phát hiện bẩm báo, Cao Bá Nhạ bị giải về Kinh (Huế) giam cầm tra xét. Tuy chưa đỗ đạt, nhưng Cao Bá Nhạ thể hiện là người có học thức uyên bác. Khi đã qua phần thẩm vấn, biết không tránh khỏi tội to, ông vẫn còn đủ bút lực để viết nên thiên song thất lục bát bằng quốc âm với ngôn từ thống thiết mà trau chuốt, đặc biệt dùng nhuần nhuyễn nhiều điển cố trong kinh sách Nho giáo để dãi bày tâm trạng tình cảnh của mình. Nếu Truyện Kiều của Nguyễn Du là tiếng than đứt ruột của người con gái phải bán mình chuộc cha, thì khúc Tự tình 自情 của Cao Bá Nhạ là tiếng kêu xé lòng của một thanh niên trí thức Nho học tràn đầy nhiệt huyết kinh bang tế thế, bỗng dưng oan khuất bị chế độ thối nát vùi dập, mà oái oăm là cả trong ngục tối con người vô tội và đau khổ ấy vẫn không quên nhắc đi nhắc lại hai chữ “hiếu trung”, “nợ quân thân” chưa báo. Bài này nguyên đề của tác giả là Tự tình khúc 自情曲, ở cuối văn bản này cũng ghi chú như vậy. Chưa rõ vì lý do nào người chép đổi lại tên là Cảm ngộ ngâm.”

Cao Vương Quan Thế Âm kinh  高王觀世音經

157. Quảng Tế Đường tàng bản  廣濟堂藏板 : Hà Nội  河内 , Tuế thứ Đinh Sửu niên tân thuyên [] 歲次丁丑年新鐫 . 19 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : Ngoài bài tựa, sách in 4 tấm hình minh hoạ gồm: Bổn sư Thích Ca Như Lai 本師釋迦如來, Quan Thế Âm Bồ Tát 觀世音菩蕯, Quan Âm Thánh 觀音聖, Kim Cương 金剛. Toàn bộ nội dung là các bài tụng, kệ, tán, chú… và những nghi lễ đọc kinh Cao Vương Quan Thế Âm 高王觀世音.

Chú hồn lư quốc âm chân kinh  鑄魂爐國音真經

158. Hoa Phong Đường Mộc Ân đệ tử phụng thuyên  花風堂沐恩弟子奉鎸 , Hoàng triều Duy Tân Tân Hợi niên trọng thu sóc tuần giáng trứ [1911] 皇朝維新辛亥年仲秋朔旬降著 . 45 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : Nội dung ghi lại khoảng 30 bài kinh giáng bút bao gồm các thể: Thị, văn, thi phú, thi ca, quy thức… của các vị Thiên Vương, Tiên, Chúa, Thánh, Thần như: Quan Thánh Đế Quân thị 關聖帝君示, Đổng Thiên Vương phụng trứ tự văn 董天王奉著序文, Chử đại tiên phụng giáng thi phú 褚大僊奉降詩賦, Ngô tiến sĩ phụng giáng thi ca 吳進士奉降詩歌…

Chu tộc gia phả  朱族家譜

159: [Bắc Ninh]  [北寧] . 58 Images; 27 x 16 
Mô tả/description : “Gia phả họ Chu ở xã Phù Lưu, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh. Ông tổ dòng họ hiệu là Chí Thiên, được tặng chức Tự thừa triều Mạc. Trong gia phả có thơ văn liên quan đến gia tộc.
1. Chu tộc thế thứ phả (bài Tựa).
- Tiếp đến là gia phả họ Chu ở xã Phù Lưu, huyện Đông Ngàn tỉnh Bắc Ninh. Ông tổ hiệu Chí Thiên, tặng chức Tự thừa triều Mạc.
2.Hành trạng của các bậc tiên tổ họ Chu.
3. Nghi lễ chúc thọ.
4.Kê ngày sinh của tất cả mọi người trong nhà.
5.Văn tế ở từ đường họ Chu.
6. Văn tế ngày giỗ, tết nguyên đán, trung thu, cầu phúc, trung nguyên...”

Công văn tâm nang diệu ngữ (q.02)  攻文心囊妙語

160. 33 Images; 29 x 17 
Mô tả/description : Các bài sớ quy y, nhập tự, sớ cầu an, giải bệnh tật, lễ gia tiên, vợ chồng xung khắc,…: Xuất gia quy y thế phát sớ 出家皈依剃髮疏, Thiền tăng trụ trì nhập tự sớ 禪僧住持入寺疏, Văn quan sám hối kì an sớ 文官懺悔祈安疏, Thứ nhân sám hối giải bệnh sớ 庶人懺悔解病疏, Phu thê xung khắc sám hối sớ 夫妻衝剋懺悔疏…Tổng cộng 33 bài.

Công văn tâm nang diệu ngữ (q.03)  攻文心囊妙語

161. 61 Images; 29 x 17 
Mô tả/description : Các bài sớ cúng Phật vào các dịp lễ, giỗ chạp, con cúng cha mẹ, cha mẹ cúng con, chồng cúng vợ, vợ cúng chồng…: Tiến tôn sư trai tuần cúng phật sớ 薦尊師齋旬供佛疏, Hạ nhật tiến tôn sư cúng Phật sớ 夏日薦尊師供佛疏, Huý nhật tiến phụ mẫu sớ 諱日薦父母疏, Phụ mẫu tiến nam tử các tiết sớ 父母薦南子各節疏, Thê tiến phu nhất thất trai tuần sớ 妻薦夫一七齋旬疏,… Tổng cộng 75 bài.