Quan âm chú giải tân truyện  觀音註觧新傳

706. Quan Văn Đường tàng bản  觀文堂藏板 : Hà Nội  河内 , Thành Thái thập nhất niên [1899] 成泰拾壹年 . 27 Images; 16 x 13 
Mô tả/description : “Giáo đầu bằng một đoạn nói sự cần thiết phải tu nhân tích đức: Nhân sinh thành Phật dễ đâu, Tu hành cứu khổ rồi sau mới thành…Sau đó kể tích chuyện Quan Âm Thị Kính: Vốn xưa là đấng nam nhi, Mựa niềm tự thủa thiếu thời xuất gia…”

Quang minh tu đức kinh văn  光明修德經文

707. 19 Images; 28 x 16 
Mô tả/description : “Lời nói đầu: dặn dò người đời nên truyền tụng bộ kinh văn này để mọi người được xem đọc, luôn làm việc thiện. Nội dung: Thiên nam bất tử Chử Đồng Tử tiên ông giáng gồm 3 bài, nói về sự tích Chử Đồng Tử gặp Tiên Dung”

Hoàng Việt xuân thu  皇越春秋

708. 61 Images; 30 x 18 
Mô tả/description : “Tiểu thuyết lịch sử (gồm 60 hồi), làm vào khoảng thế kỷ XIX, có những tư tưởng lệch lạc, xuyên tạc lịch sử. Về văn bản có liên quan với sách Việt lam tiểu sử [越藍小史] do Lê Hoan khắc in năm Duy Tân Mậu Thân [維新戊申] (1908). Nội dung: Giai đoạn từ cuối đời Trần đến đầu đời Lê: Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, tự lên ngôi vua. Trần Thiêm Bình cùng bầy tôi là Bùi Bá Kỳ trốn sang Trung Quốc cầu viện. Nhà Minh đưa Thiêm Bình về nước, bị Hồ Quý Ly cho phục binh giết chết. Vua Minh mượn cớ này, đưa quân sang xâm chiếm Việt Nam, bắt cha con Hồ Quý Ly đưa về Trung Quốc. Con cháu nhà Trần là Giản Định, Trùng Quang nổi lên chống chính quyền đô hộ, đều thất bại. Sau Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, qua 10 năm kháng chiến gian khổ đã đánh đuổi được giặc Minh, giải phóng đất nước lập ra nhà hậu Lê”

Phụng sứ yên đài tổng ca  奉使燕臺總歌

709. Nguyễn Huy Oánh  阮揮瑩 . Thạc Đình tàng bản  碩亭藏板 : Hà Tĩnh  河浄 . 50 Images; 26 x 15 
Mô tả/description : “Nhật ký bằng thơ về chuyến đi sứ sang nhà Thanh năm Ất Dậu (1765) khắc in sau khi tác giả đi sứ về. Từ khi khởi hành, đến Yên Kinh, lên đường về, đi qua những vùng nào cảnh đẹp, những sự kiện quan trọng đáng chú ý, tác giả đều dùng thơ lục bát chữ Hán để diễn tả ghi lại. Đây là tập thơ đi sứ đời Cảnh Hưng ghi chép hành trình, nghi thức lễ tiết rất tỉ mỉ, có giá trị tham khảo về các chuyên đề văn học và lịch sử bang giao Việt Nam- Trung Quốc”

Quân tử hữu hiếu tử  君子有孝子

710. 71 Images; 29 x 15 
Mô tả/description : “Tên sách chung lấy theo tên bài đầu sách. Trong tập có các bài: Quân tử hữu hiếu tử [君子有孝子], Quân tử vạn niên vĩnh tích tác loạn [君子萬年永锡作亂], Quân tử vạn niên cảnh mệnh hữu bộc [君子萬年景命有僕], Nghi dân nghi nhân thụ lộc vu thiên [宜民宜人受祿于天], Tử tôn thiên ức [子孫千億], Chi kỷ chi cương [之紀之綱], Hữu phùng hữu dực hữu hiếu hữu đức dĩ dẫn dĩ dực [有馮有德以引以翌], Khởi đễ quân tử tứ phương vi tắc [𡸈銻君子四方為則]…”

Diệu pháp liên hoa kinh (q.01)  妙法蓮華經

711. Chung Nam Sơn Thích Đạo Tuyên thuật  終南山釋道宣述 . Liên Phái tự tàng bản  蓮派寺藏板 : Hà Nội  河内 . 35 Images; 31,5 x 12 
Mô tả/description : “Kinh Phật Ðại thừa: các mối quan hệ nhân quả (nguyên nhân và kết quả), thực tướng (nội dung và hình thức), quyền thực (phương tiện và mục đích). Quyền và thực cùng song song tồn tại, như hoa sen (liên hoa) và hạt sen cùng tồn tại. Khi hoa rụng thì hạt thành rồi cũng rụng. Không có quyền thì cũng không có thực.”

Diệu pháp liên hoa kinh (q.02)  妙法蓮華經

712. Chung Nam Sơn Thích Đạo Tuyên thuật  終南山釋道宣述 . Liên Phái tự tàng bản  蓮派寺藏板 : Hà Nội  河内 . 32 Images; 31,5 x 12 
Mô tả/description : “Kinh Phật Ðại thừa: các mối quan hệ nhân quả (nguyên nhân và kết quả), thực tướng (nội dung và hình thức), quyền thực (phương tiện và mục đích). Quyền và thực cùng song song tồn tại, như hoa sen (liên hoa) và hạt sen cùng tồn tại. Khi hoa rụng thì hạt thành rồi cũng rụng. Không có quyền thì cũng không có thực.”

Diệu pháp liên hoa kinh (q.03)  妙法蓮華經

713. Chung Nam Sơn Thích Đạo Tuyên thuật  終南山釋道宣述 . Liên Phái tự tàng bản  蓮派寺藏板 : Hà Nội  河内 . 30 Images; 31,5 x 12 
Mô tả/description : “Kinh Phật Ðại thừa: các mối quan hệ nhân quả (nguyên nhân và kết quả), thực tướng (nội dung và hình thức), quyền thực (phương tiện và mục đích). Quyền và thực cùng song song tồn tại, như hoa sen (liên hoa) và hạt sen cùng tồn tại. Khi hoa rụng thì hạt thành rồi cũng rụng. Không có quyền thì cũng không có thực.”

Diệu pháp liên hoa kinh (q.04)  妙法蓮華經

714. Chung Nam Sơn Thích Đạo Tuyên thuật  終南山釋道宣述 . Liên Phái tự tàng bản  蓮派寺藏板 : Hà Nội  河内 . 35 Images; 31,5 x 12 
Mô tả/description : “Kinh Phật Ðại thừa: các mối quan hệ nhân quả (nguyên nhân và kết quả), thực tướng (nội dung và hình thức), quyền thực (phương tiện và mục đích). Quyền và thực cùng song song tồn tại, như hoa sen (liên hoa) và hạt sen cùng tồn tại. Khi hoa rụng thì hạt thành rồi cũng rụng. Không có quyền thì cũng không có thực.”

Diệu pháp liên hoa kinh (q.05)  妙法蓮華經

715. Chung Nam Sơn Thích Đạo Tuyên thuật  終南山釋道宣述 . Liên Phái tự tàng bản  蓮派寺藏板 : Hà Nội  河内 . 34 Images; 31,5 x 12 
Mô tả/description : “Kinh Phật Ðại thừa: các mối quan hệ nhân quả (nguyên nhân và kết quả), thực tướng (nội dung và hình thức), quyền thực (phương tiện và mục đích). Quyền và thực cùng song song tồn tại, như hoa sen (liên hoa) và hạt sen cùng tồn tại. Khi hoa rụng thì hạt thành rồi cũng rụng. Không có quyền thì cũng không có thực.”

Diệu pháp liên hoa kinh (q.06)  妙法蓮華經

716. Chung Nam Sơn Thích Đạo Tuyên thuật  終南山釋道宣述 . Liên Phái tự tàng bản  蓮派寺藏板 : Hà Nội  河内 . 32 Images; 31,5 x 12 
Mô tả/description : “Kinh Phật Ðại thừa: các mối quan hệ nhân quả (nguyên nhân và kết quả), thực tướng (nội dung và hình thức), quyền thực (phương tiện và mục đích). Quyền và thực cùng song song tồn tại, như hoa sen (liên hoa) và hạt sen cùng tồn tại. Khi hoa rụng thì hạt thành rồi cũng rụng. Không có quyền thì cũng không có thực.”

Diệu pháp liên hoa kinh (q.07)  妙法蓮華經

717. Chung Nam Sơn Thích Đạo Tuyên thuật  終南山釋道宣述 . Liên Phái tự tàng bản  蓮派寺藏板 : Hà Nội  河内 . 26 Images; 31,5 x 12 
Mô tả/description : “Kinh Phật Ðại thừa: các mối quan hệ nhân quả (nguyên nhân và kết quả), thực tướng (nội dung và hình thức), quyền thực (phương tiện và mục đích). Quyền và thực cùng song song tồn tại, như hoa sen (liên hoa) và hạt sen cùng tồn tại. Khi hoa rụng thì hạt thành rồi cũng rụng. Không có quyền thì cũng không có thực.”

Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (q.02)  鼎鍥大越歷朝登科錄

719. 62 Images; 24 x 13 
Mô tả/description : Danh sách những người đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Hoàng giáp, Tiến sĩ từ khoa thi Ất Sửu năm Đoan Khánh thứ nhất (1505), đến khoa thi Kỉ Sửu năm Quang Hưng thứ 15 (1572). Từng người đều có ghi họ tên, quê quán, tuổi tác, gia thế và hoạn nghiệp của họ.

Dược sư kinh  藥師經

720. Sa Môn Từ Minh thư  沙門慈明書 . Kim Liên tự tàng bản  金蓮寺藏板 . 25 Images; 31,5 x 12 
Mô tả/description : Nội dung sách bao gồm những bài tán, kệ, chú dùng khi tụng kinh Dược sư. Điều mong ước lớn của Phật là muốn chúng sinh thân tâm an lạc, không bệnh tật, không đói nghèo, giải thoát khỏi mọi khổ ải.

Gia truyền chẩn đậu yếu quyết  家傳診痘要夬

721. 36 Images; 29 x 16 
Mô tả/description : Nguyên nhân gây bệnh, những hiện tượng biểu hiện của bệnh, phương pháp chuẩn đoán và cách thức điều trị bệnh đậu mùa. Có các hình vẽ minh hoạ về những biểu hiện của bệnh đậu mùa ra bên ngoài cơ thể con người.

Hà Nam hương thí văn tuyển  河南鄉試文選

722. Gia Liễu đường thừa sao nguyên bản  嘉柳堂承抄原本 : Hà Nam  河南 , Thành Thái thập nhị niên [1900] 成泰十二年 . 55 Images; 25 x 14 
Mô tả/description : Nội dung ghi danh sách tên tuổi, quê quán của 90 người hạng cử nhân và những bài kinh nghĩa, văn sách, phú lựa chọn trong các kỳ thi Hương của trường Hà Nam vào đời Nguyễn.